سه‌شنبه, 28 آبان 1398
مشخصات عمومی
کد: 1/13/11506 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تهیه آسفالت در معابر و.... وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: معاونت فنی و امور زیربنایی اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/16 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/24
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/11/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/11/28
تاریخ انقضاء: 1397/11/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
برآورد اولیه(ريال): 0 مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه (ريال): 0
محل دریافت اسناد مناقصه: محل اجرای کار:
نشریات چاپ کننده: تلفن امور قراردادهای شرکت:
رشته و شرایط مورد نیاز:
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0