1402 مهار تورم، رشد تولید

آگهي مزايده اجاره بخشي از ابنيه و اماكن در آرامستان (وادي السلام سمنان)

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس دستور شهردار محترم سمنان نسبت به اجاره ابنيه و اماكن در آرامستان سمنان به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1-    اجاره سالن سوگواري،سالن شيشه اي (فروشگاه)،غرفه گل فروشي،غرفه فروش سنگ و غرفه سنگ بري

لذا كساني كه تمايل به اجاره دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا مورخ ۰۱/ ۰۴/ ۱۴۰۱جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۱۲/ ۰۴ / ۱۴۰۱ صرفا از طريق سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند