آگهي مزايده فروش دو قطعه زمين

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش دو قطعه زمين به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1-    يك قطعه زمين به متراژ 6 / 2980 متر مربع واقع در شهرك غرب به شماره مزايده 2001090222000007

2-    يك قطعه زمين به متراژ 50 / 179متر مربع واقع در شهرك غرب  به شماره مزايده 2001090222000006

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا مورخ 31/ 03 / 1401جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 11/ 04 / 1401براي زمين رديف يك و براي زمين رديف دو تا تاريخ 16 / 04 / 1401 صرفا از طريق سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند