1402 مهار تورم، رشد تولید

آگهي مناقصه خريد زمين جهت احداث ايستگاه آتشنشانی

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1399 نسبت به خريد زمين با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره پيمان و رسيدگي شهرداري سمنان،  به آدرس : سمنان – بلوار سعدي –  شهرداري مركزي سمنان –  طبقه همكف مراجعه نمايند.

 

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 خريد زمين جهت احداث ايستگاه آتشنشاني  ………… 25.000.000.000  1.250.000.000

1- جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ  500.000 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانك شهر شعبه سمنان بنام شهرداري سمنان واريز گردد.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ 19/ 8 / 99 مي باشد.

3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ20 / 8 / 99 و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.

4- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ 19 / 8 / 99 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.

5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 25 / 8 / 99 در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان