آگهی تمدید مجدد فراخوان عمومی جهت شناسایی ، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار

شهرداری سمنان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1370/15 مورخ 4/10/1401 شورای اسلامی شهر سمنان جهت طراحی ، آماده سازی، محوطه سازی و احداث پروژه مشارکتی واقع در اراضی شهرک 26 هکتاری آسیا از طریق رقابت عمومی و با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به شناسایی ، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که توان و تمایل سرمایه گذاری در پروژه مذکور را دارند دعوت می شود با مراجعه به دفتر مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری سمنان به نشانی : سمنان – میدان مشاهیر – ابتدای بلوار قدس – جنب شورای اسلامی شهر سمنان ، نسبت به دریافت اسناد فراخوان ، تنظیم و تقریر مندرجات آن و همچنین ارسال مدارک و مستندات مرتبط به موضوع فراخوان حداکثر تا تاریخ 30/11/1401  اقدامات مربوطه را معمول نمایند .