آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری سمنان

شماره ثبت : 644                       

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان  شهرداری سمنان ( جهت انتخاب هیات مدیره و بازرس) در روز چهارشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷عصر در سالن جلسه شهید بابایی  به آدرس : بلوارسعدی شهرداری مرکز برگزار خواهد شد.                                                                                                      

  • از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شوددر جلسه مجمع شرکت نمایند.
  • اعضایی که امکان حضور آنان در جلسه مقدور نمی باشد، می توانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند.
  • تعداد آراء وکالتی هر عضو  حداکثر ۳ رأی خواهد بود واعضای  متقاضی اعطای نمایندگی ، می بایست  به همراه نماینده  خود حداکثر تا تاریخ  ۷ تیرماه ۱۴۰۱ در محل  دفتر شرکت تعاونی حاضر و ضمن احراز هویت ، فرم وکالت را تکمیل نمایند تا توسط هیات مدیره بررسی و تائید گردد.
  • داوطلبان عضویت در سمت هیات مدیره / بازرس شرکت می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ و تکمیل فرم کاندیداتوری به دفتر شرکت مراجعه نموده تا نسبت به انجام امور قانونی اقدام لازم بعمل آید.

لازم بذکر است جهت تکمیل فرم ثبت نام و تکمیل فرم وکالتنامه، به شهرداری منطقه۲ (آقای قاسم فرزانه) مراجعه فرمائید.

                      هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان  شهرداری سمنان