آگهی فراخوان اعلان عمومی عوارض محلی شهرداری سمنان سال 1399

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : اعلان عمومی عوارض عمومی
عنوان : اعلان عمومی عوارض محلی شهرداری سمنان سال 1399
نام بخش برگزار کننده: شهرداری سمنان

قوانین

تاریخ شروع : 98/11/15 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :