آگهی فراخوان

آگهی فراخوان عمومی شناسایی ، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار

شهرداری سمنان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1370/15 مورخ 4/10/1401 شورای اسلامی شهر سمنان جهت طراحی و احداث پروژه مشارکتی واقع در اراضی شهرک 26 هکتاری آسیا از طریق رقابت عمومی و با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به شناسایی ، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که توان و تمایل سرمایه گذاری در پروژه مذکور را دارند دعوت می شود از تاریخ انتشار این اگهی و تا حداکثر تاریخ 10/11/1401 با مراجعه به دفتر مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری سمنان به نشانی : سمنان – میدان مشاهیر – ابتدای بلوار قدس – جنب شورای اسلامی شهر سمنان ، نسبت به دریافت اسناد فراخوان ، تنظیم و تقریر مندرجات آن و همچنین ارسال مدارک و مستندات مرتبط به موضوع فراخوان ، اقدام مربوطه را معمول نمایند .

شهرداری سمنان