آگهی فراخوان طرح ساماندهی کارگران فصلی در شهر سمنان

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : فراخوان طرح ساماندهی کارگران فصلی در شهر سمنان
نام بخش برگزار کننده: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

قوانین

تاریخ شروع : 98/10/07 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا 98/10/15

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :