آگهی فقدان سند مالکیت

شهرداری سمنان باستناد 2 برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و بگواهی دفتر خانه شماره 5سمنان رسیده مدعی میباشد که سند مالکیت 1 دانگ از6 دانگ و 1337 سهم از 2118 پلاک اصلی 3668 واقع در بخش یک سمنان به ترتیب مورد ثبت 12153 جلد 118 صفحه 310 وموردثبت 64030 جلد 403 صفحه 205  بنام شهرداری سمنان  به شماره چاپی های 403552 و158633  بعلت جابجایی مفقود و نماینده مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آئیننامه قانون ثبت آگهی میشود تا چناچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت باین اداره تسلیم ورسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد والا پس از انقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی ودر صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.