آگهی فقدان سند مالکیت

شهرداری سمنان باستناد 2 برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و بگواهی دفتر خانه شماره 5سمنان رسیده مدعی میباشد که سند مالکیت 5 دانگ از6 دانگ پلاک اصلی 9633 واقع در بخش یک سمنان مورد ثبت 63967 جلد 402 صفحه 390 به شماره چاپی 158432 بنام شهرداری سمنان بعلت جابجایی مفقود و نماینده مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آئیننامه قانون ثبت آگهی میشود تا چناچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت باین اداره تسلیم ورسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد والا پس از انقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی ودر صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.