آگهی مزایده اجاره پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر سمنان

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس دستور شماره ۴۰۴/۱/۱ مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۰ نسبت به مزایده اجاره پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر سمنان از طريق  برگزاری مزايده به صورت مکتوب اقدام نمايد:
لذا كساني كه تمايل به شرکت در مزایده را دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۰ جهت اطلاع و بازديد از موقعيت تصفیه خانه فاضلاب و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ ۲۰/ ۰۳/ ۱۴۰۰ صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.