“آگهی مزایده اجاره چهار واحد تجاری”

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس دستور شماره  ۲۰۶۸۳ / ۴ / ۱ مورخ ۰۶ / ۱۱ / ۱۴۰۰ شهردار محترم سمنان نسبت به اجاره چهار واحد تجاري از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده (۲۰۶۸۳ / ۴ / ۱) به صورت الكترونيكي واگذار نمايد.

زمان انتشار در سايت : ساعت :۱۲:۰۰روز يكشنبه ۱۱ / ۰۲ / ۱۴۰۱

مهلت دريافت اسناد مزايده:از زمان درج آگهي تا ساعت  ۱۳:۰۰ روز  شنبه    ۲۴/ ۰۲ / ۱۴۰۱

مهلت بازديد از واحدهاي تجاري:از زمان درج آگهي تا ساعت ۱۳:۰۰ روز  شنبه ۲۴/ ۰۲ / ۱۴۰۱

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت :ساعت ۱۴:۳۰ روز دو شنبه ۲۶ / ۰۲ / ۱۴۰۱

زمان بازگشايي  : ساعت  ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه ۲۸ / ۰۲ / ۱۴۰۱

زمان اعلام برنده : بعد از بازگشايي

لذا كساني كه تمايل به اجاره واحد هاي تجاري فوق دارند مي توانند از تاريخ درج آگهي تا مورخ ۲۴/ ۰۲ / ۱۴۰۱جهت اطلاع و بازديد از موقعيت واحدها و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك و مستغلات شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۲۶ / ۰۲ / ۱۴۰۱ صرفا از طريق سامانه تداركات الكتريكي دولت  ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.