“آگهی مزایده فروش دو قطعه زمین”

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره 415/99/15 و419/99/15  شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش دو قطعه زمين به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:

1-    يك قطعه زمين شماره نه به متراژ 149 متر مربع واقع شهرک غرب فاز سوم قطعه 9

2-    يك قطعه زمين به متراژ 3739 متر مربع واقع درجاده سیلو به سمت سنادره جبعه دوم

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا مورخ 21/05/99 جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 22/05/99 صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

مدیریت ارتباطات وامور بين ا لملل شهرداري سمنان