آگهی مزایده فروش دو واحد تجاری

آگهی مزایده فروش دو واحد تجاری
شهرداری سمنان در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 26/99/15 تاریخ 09/01/99 شورای محترم اسلامی شهر سمنان نسبت به فروش دو واحد تجاری به شرح ذیل از طربق مزایده کتبی اقدام نماید:
1_ یک واحد تجاری شماره 13_A واقع در میدان معلم مجتمع ایران زمین
2_ یک واحد تجاری شماره 16_A واقع در میدان معلم مجتمع ایران زمین
لذا کسانی که تمایل به خرید دارند می توانند از تاریخ درج آگهی تا مورخ 06/02/99 جهت اطلاع و بازدید از موقعیت ملک فوق الذکر و دریافت اسناد مزایده به واحد املاک شهرداری مرکز مراجعه نمایند و قیمتهای پیشنهادی خویش را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 07/02/99 صرفا از طریق پست پیشتاز(ویژه) به آدرس سمنان بلوار سعدی شهرداری مرکزی کدپستی 3513968686 ارسال نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
متقاظیان جهت آگاهی بیشتر می توانند به سایت www.semnan.ir مراجعه فرمایند.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان