آگهی مزایده فروش سه قطعه زمین

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : آگهی مزایده فروش سه قطعه زمین
نام بخش برگزار کننده: شهرداری سمنان

قوانین

تاریخ شروع : 98/12/06 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا 98/12/15

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :