آگهی مزایده فروش سه واحد تجاری (نوبت دوم)

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس بودجه1399 شهرداری سمنان نسبت به فروش به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:

1_ یک واحد تجاری پلاک ثبتی ۱۹۸۰/۳۶۰۶ به متراژ ۴۸/۲۳ متر مربع واقع در میدان سعدی_مجتمع سعدی _طبقه ۲ واحد ۳۸

۲_ یک واحد خدماتی پلاک ثبتی ۱۹۵/۳۵۹۸ به متراژ ۲۴/۳۹ متر مربع واقع در خیابان یاسر

۳_ یک واحد خدماتی پلاک ثبتی ۱۹۴/۳۵۹۸ به متراژ ۴۸/۲۳ متر مربع واقع در خیابان یاسر

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا پایان روز چهارشنبه  مورخ ۱۵ / ۱۱ / 1399 جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ ۱6/ 1۱/ 1399 صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

مدیریت ارتباطات وامور بين ا لملل شهرداري سمنان