آگهی مزایده فروش پنج قطعه زمین

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوزات اخذ شده نسبت به فروش پنج قطعه زمین با کاربری خدماتی_صنعتی به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:

1_ یک قطعه زمین با کاربری خدماتی_صنعتی بلوک a_a به متراژ ۲۲/۱۷۱ متر مربع واقع در شهرک خدماتی غرب
۲_یک قطعه زمین با کاربری خدماتی_صنعتی بلوک b_g به متراژ ۴۵/۲۴۴  متر مربع واقع در شهرک خدماتی غرب
۳_ یک قطعه زمین با کاربری خدماتی_صنعتی بلوک c_f به متراژ ۱۰/۱۳۴ متر مربع واقع در شهرک خدماتی غرب
۴_ یک قطعه زمین با کاربری خدماتی_صنعتی بلوک c_e  به متراژ ۱۵۰ متر مربع واقع در شهرک خدماتی غرب
۵_ یک قطعه زمین با کاربری خدماتی_صنعتی بلوک c_e  به متراژ ۱۴۹ متر مربع واقع در شهرک خدماتی غرب

 

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا پایان روز شنبه مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۰ جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ ۱۹/ ۰۲/ ۱۴۰۰ صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

مدیریت ارتباطات وامور بين ا لملل شهرداري سمنان