آگهی مزایده فروش پنج واحد تجاری

شهرداری سمنان در نظر دارد بر اساس مجوز شماره ۴۳۹/۹۹/۱۵ و ۴۳۲/۹۹/۱۵و ۱۵/۹۹/۴۸۵ و ۱۲/۹۹/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر سمنان نسبت به فروش پنج واحد تجاری به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.
۱_ یک واحد تجاری در طبقه دوم فاز اول تجاری شماره ۹۰ به مساحت ۹۸/۳۲ متر مربع واقع در مجتمع ققنوس میدان امام علی (ع)
۲-یک واحد تجاری در طبقه اول تجاری شماره B-30 به مساحت ۵۸ متر مربع واقع در مجتمع ایران زمین میدان معلم
۳- یک واحد تجاری در طبقه همکف تجاری شماره A-12 به مساحت ۶۳/۹۵متر مربع واقع در مجتمع ایران زمین میدان معلم
۴-یک واحد تجاری شماره یک به مساحت ۳۰/۷۶ متر مربع واقع در مجتمع سیمرغ خیابان امام خمینی(ره)
۵- یک واحد تجاری شماره هشت به مساحت ۳۷/۱۶متر مربع واقع در مجتمع سیمرغ خیابان امام خمینی(ره)
لذا کسانی که تمایل به خرید دارند می توانند از تاریخ درج آگهی تا مورخ ۹۹/۰۵/۰۴ جهت اطلاع و بازدید از موقعیت ملک فوق الذکر و دریافت اسناد مزایده به واحد املاک شهرداری مرکز مراجعه نمایند و قیمت های پیشنهادی خویش را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۰۵/۰۵ صرفا از طریق پست پیشتاز(ویژه ) به آدرس سمنان بلوار سعدی شهرداری مرکزی کدپستی ۳۵۱۳۹۶۸۶۸۶ارسال نمایند.
در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
متقاضیان جهت آگاهی بیشتر می توانند به سایت www. semnan.ir مراجعه فرمایند.
مدیرت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان