آگهی مزایده فروش چهار قطعه زمين

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره 15/99/484 شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش چهار قطعه زمين به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:
1- يك قطعه زمين شماره يك به متراژ 1106 متر مربع واقع دربلوار شهيد نوروزي -جنب زير گذر پل شهيد خالصي
2- يك قطعه زمين شماره يك به متراژ 948متر مربع واقع دربلوار شهيد نوروزي -جنب زير گذر پل شهيد خالصي
3- يك قطعه زمين شماره يك به متراژ 948متر مربع واقع دربلوار شهيد نوروزي -جنب زير گذر پل شهيد خالصي
4- يك قطعه زمين شماره يك به متراژ 948متر مربع اوقع دربلوار شهيد نوروزي -جنب زير گذر پل شهيد خالصي
لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا مورخ 28/04/99 جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 29/04/99 صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.
متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.
مدیریت ارتباطات وامور بين ا لملل شهرداري سمنان