آگهی مزایده فروش چهار قطعه زمین

شهرداري سمنان در نظر دارد نسبت به فروش چهار قطعه زمین با کاربری خدماتی صنعتی گروه الف

به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:

1_ یک قطعه زمین کاربری خدماتی به متراژ ۳۰۰ متر مربع واقع در بلوک b_f شهرک غرب

۲_ یک قطعه زمین کاربری خدماتی به متراژ ۳۲۴ متر مربع واقع در بلوک  b_dشهرک غرب
۳_ یک قطعه زمین کاربری خدماتی به متراژ ۱۵۰ متر مربع واقع در بلوک  c_eشهرک غرب
۴_ یک قطعه زمین کاربری خدماتی به متراژ ۱۰۰ متر مربع واقع در بلوک c_e شهرک غرب

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا پایان روز سه شنبه  مورخ ۱۲/ ۱۲ / 1399 جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ ۱۳/ ۱۲/ 1399 صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

مدیریت ارتباطات وامور بين ا لملل شهرداري سمنان