آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره 1502 / 99 / 15 مورخ 08/ 09/ 1399 شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش يك قطعه زمین با کاربری مسکونی به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:

1_ یک قطعه زمین به متراژ 420 متر مربع با کاربری مسکونی واقع در بلوار مدرس_روبرو مسجد الزهرا(س) خیابان شانزدهم غربی 1

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا مورخ 04 / 10 / 1399 جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 06/ 10/ 1399 صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

مدیریت ارتباطات وامور بين ا لملل شهرداري سمنان