آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره ۲۰۳۶ / 15 مورخ ۲۵/ ۱۲/ 1399 شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش يك قطعه زمین با کاربری مسکونی به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:
1_ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ ۴۰/۶۳۹ متر مربع طبق سند مالکیت واقع در بلوار شهید صدیقی_بلوار شورا_خیابان فرعی ششم انتهای کوچه قطعه جنوبی
لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا پایان روز شنبه مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۰ جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ ۱۲/ ۰۲/ ۱۴۰۰ صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.
متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.
مدیریت ارتباطات وامور بين ا لملل شهرداري سمنان