آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره ۱۵۳/۱۵ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر سمنان نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری و شکل هندسی به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:

1_ یک قطعه زمین به متراژ ۲۵۶/۷  متر مربع واقع در بلوار شهرداری_خیابان ملاصدرا

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.