1402 مهار تورم، رشد تولید

آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز اخذ شده نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری خدماتی_صنعتی به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:

1_ یک قطعه زمین به متراژ ۲۵/۹۴  متر مربع واقع در شهرک خدماتی غرب بلوک a_a  با کاربری خدماتی_صنعتی
لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.