آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره ۱۵/۲۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ شورای محترم اسلامی شهر سمنان نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:

1_ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ ۶۳۹/۴ متر مربع طبق سند مالکیت واقع در بلوار شهید صدیقی بلوار شورا خیابان فرعی ششم انتهای کوچه قطعه جنوبی

 

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توانند از تاريخ درج آگهي تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.