“آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین”

 

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره 1268 / 99 / 15 مورخ 14/ 08/ 1399 شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش يك قطعه زمین در طرح تفصیلی دارای کاربری صنعتی و در طرح جامع دارای کاربری صنعتی کارگاهی به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:

  • یک قطعه زمین به پلاک ثبت 6/9772 به متراژ 58/3061 متر مربع واقع در شهرک خدماتی غرب بلوک c_a بلوار ورودی نصر_بلوار فجر_خیابان کار_پشت آهن فروشی موذن

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا مورخ 27 / 08 / 1399 جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 28/ 08/ 1399 صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

مدیریت ارتباطات وامور بين ا لملل شهرداري سمنان