“آگهی مزایده فروش یک واحد آپارتمان”

 

شهرداری سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره 199/99/15 تاریخ 14/02/1399 شورای محترم اسلامی شهر سمنان نسبت به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید:

1- یک واحد آپارتمان مسکونی شماره 8 غربی واقع در بلوار شهید نوروزی

لذا کسانی که تمایل به اجاره ملک فوق دارند می توانند از تاریخ درج آگهی تامورخ 31/03/99 جهت اطلاع و بازدید از موقعیت ملک فوق الذکر و دریافت اسناد مزایده به واحد املاک شهرداری مرکز مراجعه نمایند و قیمتهای پیشنهادی خویش را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 01/04/99  صرفا از طریق پست پیشتاز (ویژه) به آدرس سمنان بلوار سعدی شهرداری مرکزی کد پستی 35۱۳۹۶۸۶۸۶ ارسال نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

متقاضیان جهت آگاهی بیشتر می توانند به سایت  www. semnan . irمراجعه فرمایند.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان