آگهی مزایده نوبت اول

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان در نظر دارد تا نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از خط پردازش مرکز دفن در 27 کیلومتری جاده نظامی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از سایر شرایط از تاریخ درج این آگهی در روزنامه تا مورخ 28/01/99 به سازمان مدیریت پسماند به آدرس سمنان میدان استاندارد،بلوارسفیر امید ،جنب پمپ بنزین ،طبقه همکف ، مراجعه نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 30/14 مورخ 30/1/99 پیشنهادات خود را از طریق پست پیشتاز به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند..
شماره تماس: 33326042 داخلی23
سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان