“آگهی مزایده يك واحد تجاري”

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره 315 / 15 مورخ 05 / 03 / 1400شوراي محترم اسلامي شهر سمنان نسبت به فروش يك واحد تجاري 223 واقع در مجتمع گردشگري ققنوس به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:

1- يك واحد تجاري قطعه شماره 223 طبقه همكف  فاز2 واقع در مجتمع گردشگري ققنوس (ميدان امام علي)

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا پايان روز دوشنبه 07 / 04 / 1400 جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 08 / 04 / 1400صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركز كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.