آگهی مزایده

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره 4031 / 11 / 1 و 20683 / 4 / 1 دستور شهردار محترم شهرسمنان نسبت به اجاره سه واحد تجاري به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1-    اجاره يك واحد تجاري واقع در بلوار سفير اميد مغازه شماره 5 به شماره مزايده 5001090222000010

2-    اجاره يك واحد تجاري واقع در بلوار سفير اميد مغازه شماره 7 به شماره مزايده 5001090222000009

3- اجاره يك واحد تجاري واقع در ميدان امام علي (ع) مجتمع تجاري ققنوس واحد شماره 103 به شماره مزايده 5001090222000011

لذا كساني كه تمايل به اجاره دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا تاريخ ذكر شده به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

مدیریت ارتباطات وامور بين ا لملل شهرداري سمنان