“آگهی مزایده”

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش يك قطعه زمين به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1-    يك قطعه زمين به متراژ 558 متر مربع واقع در شهرك اتحاد به شماره مزايده 2001090222000013

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توانند از تاريخ درج آگهي به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خود را در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.