1402 مهار تورم، رشد تولید

آگهی مزایده

“آگهی مزایده”

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش دو قطعه زمين به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1-    يك قطعه زمين به متراژ 90 / 311 متر مربع واقع در شهرك غرب به شماره مزايده 2001090222000014

2-   يك قطعه زمين به متراژ 52 / 172 متر مربع واقع در ميدان امام به شماره مزايده 2001090222000015

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

شهرداري سمنان