آگهی مزایده

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش دو قطعه زمين به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

 

1-    يك قطعه زمين به متراژ 71 / 151 متر مربع واقع در شهرك غرب به شماره مزايده 2001090222000016

2-   يك قطعه زمين به متراژ 16 / 150 متر مربع واقع در شهرك غرب به شماره مزايده 2001090222000017

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.