“آگهی مزایده”

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز هيئت مديره سازمان آتش نشاني شهرسمنان نسبت به فروش يك دستگاه خودرو و اجاره يك واحد تجاري به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1-    اجاره يك واحد تجاري  واقع در مسكن مهر به شماره مزايده 50010900222000013

2-    فروش يك دستگاه خودرو كاميون دوكابين آتش نشاني به شماره مزايده 1001090222000002

لذا كساني كه تمايل به خريد  و اجاره دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.