آگهی مزایده

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس هيئت مديره سازمان آتش نشاني شهرسمنان نسبت به اجاره يك واحد تجاري واقع در مسكن مهر به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.
1- يك واحد تجاري به متراژ 5 / 32 متر مربع واقع در بلوار فضيلت مسكن مهر به شماره مزايده 5001090222000014
لذا كساني كه تمايل به اجاره دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.
متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.