آگهی مزایده

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس مجوز هيئت مديره سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرسمنان نسبت به فروش هشت دستگاه اتوبوس به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1-    فروش هشت دستگاه اتوبوس سازمان حمل و نقل مسافر به شماره مزايده 1001090222000003

لذا كساني كه تمايل به اجاره دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

شهرداری سمنان