آگهی مزایده

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : واگذاری 5 غرفه سازمان ساماندهی از طریق مزایده
نام بخش برگزار کننده: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

قوانین

تاریخ شروع : 98/10/04 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا 98/10/11

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :