آگهی مزایده

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس مجوز اخذ شده از شوراي محترم شهر سمنان به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد .

1-     فروش يك قطعه زمين به شماره مزايده 2001090222000019

لذا كساني كه تمايل به خريد  و اجاره دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

شهرداري سمنان