آگهی مزایده

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس مجوز اخذ شده از شوراي محترم شهر سمنان به شرح ذيل از طريق مزايده در (سامانه ستاد) اقدام نمايند .

1-  فروش يك قطعه زمين در شهرك غرب به متراژ 71 / 151 قطعه 5 به شماره مزايده 2001090222000020

2- فروش يك قطعه زمين در شهرك غرب به متراژ 16 / 150 قطعه 4 به شماره مزايده 2001090222000021

3- فروش يكدستگاه خودرو آتش نشاني به شماره مزايده 1001090222000004

4- فروش يكباب واحد تجاري در مجتمع آهوان به متراژ 19 / 31 و به شماره مزايده 2001090222000026

5- فروش يكباب واحد تجاري در مجتمع آهوان به متراژ 55 / 23 و به شماره مزايده 2001090222000027

6- فروش يك قطعه زمين به متراژ 60 / 255 متر مربع واقع در بلوار علي ابن ابيطالب (ع) خيابان ماندگار چهارم به شماره مزايده 2001090222000018

شهرداری سمنان