آگهی مزایده

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز 312 / 15 مورخ 05 / 03 / 1400 شوراي محترم شهر سمنان و مجوز شماره 279 / 6 / 1 مورخ 17 / 01 / 1401 شوراي مديران نسبت به فروش 3 دستگاه خودرو و 2 دستگاه اتاق عقب نيسان به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1-    فروش يكدستگاه خودرو وانت مزدا به شماره انتظامي 997 ب44 ايران86 به شماره مزايده 1001090222000005

2-    فروش يكدستگاه خودرو وانت مزدا به شماره انتظامي 233 ب47 ايران86 به شماره مزايده 1001090222000005

3-   فروش يكدستگاه خودرو وانت نيسان به شماره انتظامي 826 ب55 ايران86 به شماره مزايده 1001090222000005

4-   فروش 2 دستگاه اتاق عقب وانت نيسان به شماره مزايده 1001090222000005

لذا كساني كه تمايل به خريد  و اجاره دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

شهرداري سمنان