آگهی مزایده

شهرداري سمنان ( سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري سمنان ) در نظر دارد براساس مجوز هيئت مديره مورخ 22 / 09 / 1401 نسبت به اجاره جايگاه سي ان جي جاده سيلو به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد .

1-    اجاره جايگاه سي ان جي جاده سيلو به شماره مزايده 5001090222000017

لذا كساني كه تمايل به اجاره دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمت هاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست .

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايت www.semnan.irمراجعه فرمايند .

شهرداري سمنان