آگهی مزایده

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز اخذ شده از شوراي اسلامي محترم شهر سمنان به شماره 1392/ 15 مورخ 10/ 10/ 1401 به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1- فروش يك قطعه زمين در شهرك غرب به متراژ 04 / 1241 متر مربع قطعه 2 به شماره مزايده 2001090222000035

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمت هاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

شهرداري سمنان