آگهی مزایده

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز اخذ شده از شوراي اسلامي محترم شهر سمنان به شماره 1551/ 15 مورخ 10/ 11/ 1401 به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1- فروش يك قطعه زمين در بلوار شريف واقفي به متراژ 87 / 202 متر مربع قطعه 7 به شماره مزايده 2001090222000038

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمت هاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.