آگهی مزایده

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز اخذ شده از شوراي محترم شهر سمنان به شماره 1195/ 15 مورخ 05/ 09/ 1401 به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1- فروش يك قطعه زمين در بلوار شريف واقفي به متراژ 200 متر مربع قطعه 16 به شماره  تجديد مزايده 2001090222000041

2- فروش يك قطعه زمين در بلوار شريف واقفي به متراژ 200 متر مربع قطعه 17 به شماره تجديد مزايده 2001090222000039

3- فروش يك قطعه زمين در بلوار شريف واقفي به متراژ 200 متر مربع قطعه 19 به شماره تجديد مزايده 2001090222000040

لذا كساني كه تمايل به خريد  و اجاره دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.