آگهی مزایده

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز اخذ شده از شوراي اسلامي محترم شهر سمنان به شماره 1346/ 15 مورخ 01/ 10/ 1401 به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1- فروش يك قطعه زمين در شهرك غرب به متراژ 50 متر مربع قطعه 131 به شماره مزايده 2001090222000042

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمت هاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.