آگهی مزایده

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین خدماتی واقع در شهرک غرب فاز سوم قطعه 22_G تفکیکی
نام بخش برگزار کننده: شهرداری سمنان

قوانین

تاریخ شروع : 98/10/05 مهلت دریافت اسناد : 98/10/12
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا 98/10/14

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :