“آگهی مزایده”

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس دستور شماره 21128 / 4 / 1 مورخ 24 / 11 / 1401 شهردار محترم نسبت به اجاره مركز شارژ خاموش كننده سازمان آتش نشاني واقع در بلوار شهداي آتش نشان به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد .

1-    اجاره مركز شارژ خاموش كننده سازمان آتش نشاني واقع در بلوار شهداي آتش نشان به شماره مزايده 5001090222000020

لذا كساني كه تمايل به اجاره دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمت هاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست .

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايت www.semnan.irمراجعه فرمايند .