آگهی مزایده

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : آگهی مزایده یک واحد تجاری واقع در بلوار قائم داخل بازارچه قائم
نام بخش برگزار کننده: شهرداری سمنان

قوانین

تاریخ شروع : 98/10/25 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا 98/11/03

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :