آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین

 

شهرداری سمنان در نظر دارد بر اساس مجوز شورای محترم اسلامی شهر سمنان نسبت به فروش یک قطعه زمین به شرح ذیل از طربق مزایده کتبی اقدام نماید:

1_ یک قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک روزیه به متراژ 180 متر مربع

لذا کسانی که تمایل به خرید دارند می توانند از تاریخ درج آگهی تا مورخ 27/02/99 جهت اطلاع و بازدید از موقعیت ملک فوق الذکر و دریافت اسناد مزایده به واحد املاک شهرداری مرکز مراجعه نمایند و قیمتهای پیشنهادی خویش را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 27/02/99 صرفا از طریق پست پیشتاز(ویژه) به آدرس سمنان بلوار سعدی شهرداری مرکزی کدپستی 3513968686 ارسال نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

متقاظیان جهت آگاهی بیشتر می توانند به سایت www.semnan.ir مراجعه فرمایند.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان